top of page
Image by Priscilla Du Preez

Chương trình Đề cử tỉnh
Manitoa

Chương trình Đề cử tỉnh Manitoba

MPNP cung cấp tổng cộng ba luồng (stream). Diện Nhà đầu tư Doanh nghiệp cho phép tỉnh tuyển dụng và đề cử các nhà đầu tư kinh doanh và doanh nhân đủ điều kiện từ khắp nơi trên thế giới, những người có ý định và khả năng thành lập hoặc mua doanh nghiệp tại Manitoba, từ đó trở thành thường trú nhân của Canada.

Image by James Thomas

Thời gian xử lý hồ sơ

1.5-2 năm

Yêu cầu cư trú

Không yêu cầu

Visa đi được

172 nước và vùng lãnh thổ

Thuế

​Đánh thuế toàn cầu

Thứ hạng hộ chiếu

Hạng 4 thế giới

Thời gian

Chương trình được bắt đầu từ năm 1986

Image by Touann Gatouillat Vergos

Các yêu cầu

Để đăng ký MPNP, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Giá trị tài sản ròng của gia đình ít nhất là 500.000CAD.

 

2. Có ít nhất ba năm kinh nghiệm nắm giữ cổ phần hoặc quản lý trong năm năm qua. Cổ đông phải nắm giữ ít nhất 33,33% cổ phần.

3. Đầu tư ít nhất 250.000 CAD vào vùng thủ phủ Manitoba (MCR), hoặc ít nhất 150.000 CAD vào các thành phố nhỏ khác ngoài Manitoba. Sử dụng ít nhất một lao động là công dân Canada hoặc thường trú nhân (không bao gồm chủ doanh nghiệp hoặc gia đình của họ).

Các lợi ích

Có thể bao gồm vợ/chồng và con cái trong đơn đăng ký.

Kiến tạo cuộc sống mới. Đủ điều kiện cho PR.

Không bắt buộc điểm EOI.

Image by Juan Rojas
bottom of page