top of page
nsplsh_918feb4fb0c7438cb19859aedf5ade1a_mv2.webp

Hồng Kông
Chính Sách Chất Lượng Nhập Cư (QMAS)

Chính Sách Chất Lượng Nhập Cư (QMAS)

QMAS là chương trình di trú hướng đến các tài năng lần đầu tiên được chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông (HKSAR) tổ chức với mục tiêu thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao để giúp Hồng Kông gia tăng sức cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực. Ứng viên đáp ứng được một trong hai bài thi sẽ được xem xét chấp thuận. Ứng viên thành công sẽ được cấp visa/thẻ cư trú để sinh sống tại Hồng Kông. QMAS không được áp dụng cho các nước Afghanistan, Cuba, Laos, Triều Tiên, Nepal và Việt Nam.

Image by bady abbas.webp

Thời gian xử lý hồ sơ

1-1.5 years

Yêu cầu cư trú

No residency requirements

Visa tự do đến

172 countries and regions

Thuế

No capital gains tax, inheritance, etc.

Xếp hạng hộ chiếu

19th in the world

Thời gian

Program launched in 2006

nsplsh_84f999bec7a247d288b32b456cf2381f_mv2.webp

Application Requirement

To apply for Hong Kong QMAS, you need to satisfy following requirements:

1. The applicant must be aged 18 or above.


2. The applicant must be able to demonstrate the capability of supporting and accommodating himself/herself and his/her dependants, usually by making a deposit of HKD 250,000 for single applicant and HKD 450,000 for family application.


3. The applicant should not have any criminal record or adverse immigration record in Hong Kong or elsewhere.


4. The applicant should be proficient in written and spoken Chinese (Putonghua or Cantonese) or English.


5. The applicant should have a first degree from a recognized university or a tertiary educational institution.

Program Benefits

1. Applicants enjoy great flexibility as they will not have to secure a job offer in advance. There is no specific requirement or endorsement necessary for the employer as well.


2. Spouse and unmarried children under the age of 18 can be accompanying the principal applicant to enter Hong Kong. Accompanying children are entitled to enjoy free public education, while spouse can also work in Hong Kong legitimately.

Image by 📸 IMYT.webp
bottom of page